OPIS PROIZVODA

 

ECOMEX garantuje za poreklo i za kvalitet proizvoda koje prodaje.

 

CENE

 

ECOMEX obavlja elektronsku trgovinu koja je usmerena samo na potrošače u Republici Srbiji. Cene navedene na sajtu izražene su u dinarima. U skladu sa zakonom sve navedene cene su sa uračunatim pripadajućim  PDV-om. Plaćate cenu proizvoda koja je navedena na sajtu u trenutku slanja porudžbine. Nakon zaključenja porudžbine, dobićete na mail potvrdu da je vaša porudžbina zavedena. Ovaj e-mail sadrži Vaše lične podatke koje ste naveli prilikom poručivanja. Ecomex zadržava pravo da ne garantuje za stanje zaliha u svakom momentu usled tehničkih ograničenja koja se odnose na merenje zaliha u realnom vremenu.

IZJAVA O KONVERZIJI U SLUČAJU DRUGE VALUTE

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izrađen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

PLAĆANJA

 

 1. POUZEĆEM – Kod plaćanja pouzećem porudžbinu plaćate prilikom isporuke gotovinom.
 2. PLAĆANJE PREKO RAČUNA – Svoju porudžbinu možete platiti direktnom uplatom na račun ECOMEX-a. Plaćanje možete izvršiti standardnom uplatnicom u bilo kojoj pošti ili banci, ili putem Interneta ako imate Internet pristup svom računu (web banking).

 

ISPORUKA

 

Poručeni proizvodi isporučuju se posredstvom kurirske službe City Express.

Za porudžbine čija je vrednost do 5.000 RSD troškove dostave snosi kupac. Za porudžbine preko 5.000 dinara troškovi dostave kurira su na teret prodavca.

 • Kod plaćanja pouzećem Kurirska služba će Vam naplatiti vrednost robe i trošak isporuke koji se obračunava prema važećem cenovniku, u zavisnosti od težine paketa, vrednosti i mesta na koje se pošiljka šalje ukoliko je vrednost porudžbine manja od 5.000 RSD. Ukoliko je vrednost porudžbine veća od 5.000 RSD Kurirska služba će Vam naplatiti samo vrednost robe bez troška isporuke.
 • Kod plaćanja preko računa Kurirska služba će Vam naplatiti trošak isporuke ukoliko je vrednost porudžbine manja od 5.000 RSD. Ukoliko je vrednost porudžbine veća od 5.000 RSD trošak isporuke snosi ECOMEX.

Cene usluga kurirske službe City Express možete pogledati ovde https://www.cityexpress.rs/static/docs/sr/cenovnik_domaci_transport_fizicka_lica_2020-04.pdf

 

ECOMEX se obavezuje da robu naručenu u periodu od ponedeljka u 00 časova do petka u 10 časova dostavi kurirskoj službi u roku od 72 časa. Robu naručenu od petka u 10 časova do nedelje u 24 časa dostavi kurirskoj službi najkasnije u četvrtak. slučaju vanrednih okolnosti koje onemogućavaju isporuku, obaveštenje ćete dobiti putem kontakt informacija koje ste ostavili prilikom poručivanja.

 

Kurirska služba ima isključivu odgovornost za isporuku naručene robe.

Kurirska služba pošiljku donosi na navedenu adresu za isporuku u periodu od 8-16h. Potrošač se obavezuje da u tom periodu obezbedi da na adresi bude lice koje može preuzeti pošiljku. Kurirska služba pokušava da uruči pošiljku u dva navrata. Ukoliko potrošač ili lice koje može preuzeti pošiljku ne bude na adresi dostave, Kurirska služba će kontaktirati potrošača na telefon i dogovoriti novi termin isporuke. Ukoliko potrošać ni tada ne bude pronađen na adresi dostave, pošiljka će se vratiti Kurirskoj službi. Po povratku pošiljke, potrošač će biti kontaktiran kako bi se ustanovio razlog neuručenja i kako bi se dogovorilo ponovno slanje.

 

Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da korisnik vizuelno pregleda paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko Potrošač primeti da je transportno pakovanje oštećeno i posumnja da je proizvod oštećen, Potrošač je ovlašćen da odbije prijem pošiljke.

 

Sve dodatne informacije o proizvodima, cenama ili isporuci možete dobiti na broj telefona 011/3980-656 ili nam možete pisati na e-mail adresu shop@ecomex.rs

 

ODUSTAJANJE OD KUPOVINE

 

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana.  Rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državninu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Potrošač, a koji nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje od kupovine. Potrošač je obavezan da proizvod vrati kao nekorišćeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži, odnosno u istom stanju u kakvom je i  isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak ugovora zaključenog na daljinu. Obrazac o odustanku od ugovora možet preuzeti OVDE.

Obarzac o odustanku dostavlja se ECOMEX -u putem elektronske pošte, a o prijemu iste potrošač će biti obavešten takođe putem elektronske pošte.

 

POVRAĆAJ SREDSTAVA

 

U slučaju zakoskog odustanka od ugovora ECOMEX je dužan da korisniku vrati iznos koji je korisnik platio po osnovu ugovora i to u roku od 14 dana od kada je primio obrazac za odustanak. Ecomex može da odloži povraćaj novca dok ne dobije robu koja se vraća. Trošak vraćanja robe je na teret Potrošača.

 

Potrošač pristankom na saglasnost Uslova kupovine daje izričitu saglasnost da se povraćaj novca izvrši uplatom na tekući račun Potrošača, te se Potrošač obavezuje da u navedenom slučaju dostavi ECOMEX-u podatke o tekućem računu na koji želi da bude izvršen povraćaj uplate.

 

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

 

REKLAMACIJE

 

PRAVILNIK o načinu i postupku rešavanja reklamacija potrošača

Opšte odredbe

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom bliže se uređuju način i postupak rešavanja reklamacija potrošača u slučaju nesaobraznosti/nedostatka prodate robe odnosno proizvoda, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu potrošača.

 

Član 2.

Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika i Zakonom o zaštiti potrošača.

Član 3.

Na sve odnose koji se tiču prava i zaštite potrošača a nisu regulisani ovim Pravilnikom shodno se primenjuju odredbe Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o trgovini, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o fiskalnim kasama i relevantnim propisima.

Član 4.

Na robi/proizvodu u prodaji, koja služi kao izložbeni primerak mora da stoji oznaka ”uzorak” ili ”nije za prodaju”.

Ako se u prodaji nalazi roba/proizvod sa nedostatkom, ona mora biti fizički odvojena od ostale robe/proizvoda sa jasno istaknutom oznakom ”roba/proizvod sa nedostatkom”.

Saobraznost robe

Član 5.

Pretpostavlja se da je isporučena roba/proizvod saobrazna ugovoru:

ako odgovara opisu koji je dao prodavac, i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

ako ima svojstva za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Član 6.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača (kupca).

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača (kupca), pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Prava i obaveze potrošača i prodavca

Član 7.

Potrošač (kupac) mora biti obavešten o obimu, uslovima i načinu reklamacije robe/proizvoda, gde i kome se podnosi reklamacija, kao i ostalim odredbama Pravilnika a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

U maloprodajnom objektu na vidnom mestu treba istaći obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, sa informacijom o licima ovlašćenim za prijem reklamacija u toku radnog vremena maloprodajnog objekta.

Član 8.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci na robi/proizvodu nastali njegovom krivicom usled nepridržavanja uputstva za upotrebu proizvoda odnosno ako proizvod nije korišćen i održavan u skladu sa deklaracijom na robu/proizvodu.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako roba nema nedostataka (saobrazna je ugovoru o prodaji).

Potrošač ne može da raskine ugovor ukoliko je nesaobraznost robe neznatna.

Potrošač nema pravo na reklamaciju robe/proizvoda ako nema dokaz (fiskalni isečak) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu gde se reklamira u zakonom propisanom roku.

Postupak rešavanja reklamacije

Član 9.

Potrošač (kupac) reklamaciju može izjaviti usmeno, u prodajnom objektu u kojem je robu kupio ili Službi reklamacija prodavca, usmeno, telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem (putem mejla).

Potrošač (kupac) reklamaciju može izjaviti isključivo uz dostavu fiskalnog isečka, odnosno računa o kupljenoj robi, ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i dr.)

Član 10.

Prodavac ne može za rešavanje reklamacije potrošača uslovljavati dostavljanjem ambalaže robe/proizvoda.

Nemogućnost dostavljanja ambalaže ne može biti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti robe/proizvoda.

Član 11.

Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu ili ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca u zavisnosti od toga gde je reklamacija podneta su dužni da potrošaču, prilikom prijema reklamacije, izdaju Potvrdu o prijemu reklamacije.

Potvrda o prijemu reklamacije se izdaje u 2 primerka:

1 primerak za potrošača (kupca)

1 primerak koji ostaje u maloprodajnom objektu ili Službi reklamacija prodavca

Ukoliko reklamaciju nije moguće rešiti na licu mesta, kopija primerka koji ostaje u maloprodajnom objektu šalje se Službi reklamacija prodavca.

Potvrda o prijemu reklamacija se overava pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

U svim maloprodajnim objektima potrebno je obezbediti obrasce Potvrde o prijemu reklamacije.

Član 12.

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi (naziv, šifra artikla, cena), kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Član 13.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Član 14.

Potrošač (kupac) koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, opravkom ili zamenom, ili da raskine ugovor tj. da traži povraćaj novca.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe otkloni opravkom ili zamenom.

Svaka opravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti u smislu prethodne rečenice nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da izjavi da raskida ugovor.

Član 15.

Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije i uputstva za upotrebu u pogledu namenske upotrebe proizvoda, njegovog održavanja i sl.

Član 16.

Ovlašćeno lice maloprodajnog objekta ili Službe reklamacija prodavca, sve podatke o prispelim reklamacijama, kao i o načinu njihovog razrešenja unosi u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski.

Ovlašćeno lice maloprodajnog objekta je dužno da primi reklamaciju i ukoliko nije u mogućnosti da je reši na licu mesta, istu odmah prosledi Službi reklamacija prodavca radi daljeg vođenja postupka i rešavanja reklamacije.

Služba reklamacija prodavca odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije.

O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.

Član 17.

Ovlašćeno lice službe reklamacija prodavca odnosno ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu može doneti odluku:

Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca

Da se kupljena roba zameni novom ili sličnom

Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema fiskalnom isečku

Član 18.

Svi troškovi koji nastanu po osnovu osnovane reklamacije padaju na teret Prodavca.

Ukoliko se ispostavi da je reklamacija neosnovana, troškove vraćanja proizvoda snosi Kupac.

Ovlašćenja i odgovornosti

Član 19.

Ukoliko prodavac i potrošač (kupac) ne mogu da reše potrošački spor rešavanje spora je u nadležnosti nadležnog suda.

Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema potrošaču (kupcu), odgovorno lice u smislu ovog Pravilnika je ovlašćeno lice maloprodajnog objekta i/ili Službe reklamacija prodavca, u zavisnosti od konkretnih okolnosti svakog pojedinačnog slučaja.

Ostale odredbe

Član 20.

Ovlašćeno lice u maloprodajnom objektu i ovlašćeno lice Službe reklamacija prodavca dužni su da vode evidenciju za svaku reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec.

Član 21.

Rešene reklamacije, za koje je izdat novi proizvod, odnosno dat nalog za povraćaj kupovnog iznosa, dostavljaju se sa uz odgovarajuću dokumentaciju maloprodajnoj poslovnoj jedinici na koju se reklamacija odnosila i Finansijskom sektoru.

Prelazne i završne odredbe

Član 22.

Ovaj Pravilnik objavljuje se na oglasnoj tabli društva i stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku i načinu rešavanja reklamacija za robu od 20.03.2019 godine.

 

 

GARANCIJA

 

Garancija na sve aparate kupljene u Srbiji je 2 godine.

 

SERVIS

 

Ukoliko imate reklamaciju ili problem na aparat kupljen kod nas, ECOMEX ima sopstveni servis zadužen za rešavanje svih reklamacija ili problema.

Radno vreme servisa je radnim danima od 9 do 17 časova.

Adresa: Kumodraška 265a, Beograd; 011/3980-656, 3980-654

Politika privatnosti

 

Ecomex doo, Beograd ceni Vaše poverenje koje ste nam ukazali davanjem Vaših ličnih podataka. Sa Vašim ličnim podacima ćemo se ophoditi u skladu sa ovom politikom, adekvatnim propisima i Vašim željama.

 

Vaše lične podatke koristimo za obradu Vaše porudžbine, da bismo poslali e-vesti na koje ste prijavljeni ili da bismo Vas kontaktirali drugim putevima ukoliko ste nam za to dali odobrenje. Istovremeno se koristimo Vašim ličnim podacima da bismo poboljšali naše usluge i iskustvo kupovine kod nas putem bilo kog od kanala prodaje.

 

Politika privatnosti se odnosi na obrađivanje ličnih podataka koji se prikupljanju i procesuiraju onlajn, kao i na lične podatke prikupljene putem drugih kanala (telefona, maloprodaje). Politika privatnosti za cilj ima da Vam pruži jasan uvid u to kako obrađujemo Vaše lične podatke koje nam dajete, našu posvećenost njihovoj zaštiti, kao i Vaša prava i mogućnosti kontrole koje imate u korišćenju Vaših ličnih podataka i zaštiti privatnosti.

LIČNI PODACI I NAČIN PRIKUPLJANJA

“Lični podaci” su bilo koja informacija koja se odnosi na Vas i koja Vas lično identifikuje, da li sama po sebi ili u kombinaciji sa drugim nama dostupnim informacijama. Ecomex doo će prikupljati različite lične podatke o Vama koje nam sami dajete, uključujući tu i istoriju kupovine.

Vaši lični podaci se prikupljaju putem:

 • Porudžbina (putem interneta ili telefona) – kada poručujete proizvode neophodno je da nam date lične podatke kako bismo obradili Vašu porudžbinu;
 • Registracije – Ecomex sajt nudi mogućnost registracije, kako ne biste morali da unosite podatke o dostavi svaki put kada poručujete proizvod. Registracija nije obavezna za kupovinu i na Vama je da se odlučite da li želite da se registrujete ili ne;
 • Prijavljivanja na e-novosti, pri čemu se svaki korisnik prijavljuje za e-novosti, koje podrazumevaju vesti u informativne svrhe, ponude,promocije i bilo koje druge vesti koje Ecomex želi da podeli sa Vama;
 • U maloprodaji: u slučaju da želite, svoje lične podatke možete podeliti i sa našim timovima u maloprodaji. Ovo naravno nije obavezan uslov za kupovinu.

U zavisnosti od toga koje lične podatke želite da nam date i zavisno od svrhe svakog formulara ili načina prikupljanja ličnih podataka, prikupljeni podaci mogu podrazumevati:

 • Ime;
 • Prezime;
 • Adresu;
 • Poštanski broj i grad;
 • E-mail adresu;
 • Telefonski broj (fiksnog telefona i/ili mobilnog telefona);
 • Datum rođenja;

 

Iz Vašeg korišćenja vebsajta (registracije, poručivanja…) pregledač šalje informacije o Vama preko naših servera uključujući IP adresu, datum i vreme Vaše posete i informacije o vremenu provedenom na našim vebasjtovima, URL referera (vebsajt sa kog dolazite); stranice koje ste posetili na našim vebsajtovima i informacije o uređaju ili pregledaču (npr. tip i verzija pregledača, operativni sistem…)

 

OBRAĐIVANJE PORUDŽBINE

Ukoliko ste poručili proizvode online ili telefonskim putem Ecomex doo će upotrebiti Vaše lične podatke u svrhe slanja poručenih proizvoda i kako bismo Vas kontaktirali u vezi sa statusom Vaše porudžbine putem e-maila, telefona ili na drugi način. Ovo će biti urađeno u svrhu izvršenja kupoprodajnog ugovora. Takođe ćemo proslediti Vaše lične podatke službi dostave i magacinu kako bi Vaša porudžbina bila otpremljena i dostavljena na Vašu adresu dostave. Lične podatke procesuiramo tako da to procesuiranje počiva na kupoprodajnom ugovoru koji smo sa Vama zaključili.

Takođe ćemo možda upotrebiti Vaše godine starosti kako bismo proverili da li ste dovoljno stari da zaključite validan kupoprodajni ugovor i da li nam je dozvoljeno da obradimo Vaše lične podatke. Takvom upotrebom ličnih podataka se koristimo po osnovu zakonskih obaveza.

Pružanje podrške klijentima

Ukoliko nas kontaktirate putem odeljenja za podršku klijentima ili preko drugih odeljenja pomoću e-maila, telefona mi ćemo procesuirati Vaše lične podatke uključujući tu i informacije o porudžbini i istoriji poručivanja u cilju rešavanja zahteva i pružićemo Vam najbolju moguću uslugu. Te lične podatke ćemo obraditi na način koji je neophodan za poštovanje ugovora sa Ecomex doo ili ako je to potrebno po zakonskim obavezama.

Lična komunikacija sa Vama

 • Ako ste dali pristanak (ili onlajn ili putem telefona ili u prodajnim objektu) za ličnu komunikaciju, mi sa Vama možemo komunicirati putem telefona, SMS-a, e-maila ili putem štampanih materijala.
 • Ukoliko ste se pretplatili na naše e-novosti i stoga izrazili želju da primate naše e-novosti i saglasili se sa našom Politikom privatnosti, uspostavićemo sa Vama lični oblik komunikacije putem e-maila sa obzirom na Vaš pristanak;
 • Ukoliko ste kupili proizvod i dali nam e-mail adresu tokom procesa prodaje, mi možemo koristiti tu e-mail adresu kako bismo Vam slali e-novosti o našim proizvodima ili uslugama.  Mi Vam dajemo mogućnost da se odjavite i ispišete sa svih naših budućih e-novosti u okviru svakog e-maila za potvrdu porudžbine, kao i u svakom sledećem promotivnom e-mail materijalu koji dobijete od nas.

Ecomex doo će koristiti Vaše lične podatke i za analizu i istraživanja, što je neophodno i u svrhe našeg legitimnog interesovanja i razumevanja naših kupaca i njihovih preferencija, identifikaciju trendova, poboljšanje korisničkog iskustva, pružanje informacija, sadržaja i ponuda prilagođenih Vašim potrebama, opšta istraživanja u statističke svrhe i svrhu dobijanja izveštaja, za razvoj novih proizvoda i usluga, praćenje karakteristika postojećih proizvoda i usluga i poboljšavanje naše tehnologije.

OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Ugovorni partneri

Mi poštujemo poverenje koje ste nam ukazali davanjem ličnih podataka i nećemo ih deliti ni sa kim ko bi ih iskoristio u sopstvene svrhe. Međutim, možda ćemo podeliti Vaše lične podatke sa ugovornim partnerima, zarad npr. dostave proizvoda (našim magacinom, kurirskom službom), naplate porudžbine (npr. bankama), personalizacije komunikacije (štamparskim kućama, kurirskom službom) itd., sa kojima imamo zaključene pisane ugovore o obradi Vaših ličnih podataka samo u gore navedene svrhe.

Društvene mreže

Ecomex doo sajt će Vam možda ponuditi plug-inove različitih socijalnih mreža. Ukoliko se odlučite da stupite u interakciju (registracijom naloga na društvenoj mreži), Vaša aktivnost na našem vebsajtu ili putem naših aplikacija bi takođe mogla biti dostupna i toj društvenoj mreži, u zavisnosti od politika privatnosti sa kojima ste se složili prilikom registracije na toj mreži. Ukoliko ne želite da delite te informacije, molimo Vas da se odjavite sa takvih društvenih medija.

Sa ovlašćenim državnim organima

U slučaju bilo kakvih zahteva od strane sudske i izvršne vlasti i ukoliko je potrebno za određene pravne procese, istrage itd., Ecomex doo bi mogao podeliti Vaše lične podatke sa državnim vlastima.

Uz Vašu saglasnost

Pored gore navedenog, Ecomex doo bi mogao podeliti Vaše lične podatke samo uz Vaš prethodni pristanak na to sa kim (kojom kompanijom) i u koje svrhe bismo podelili lične podatke. Ovo nije uobičajena praksa, međutim može to postati u budućnosti.

 

ČUVANJE LIČNIH PODATAKA

Ecomex doo efikasno radi na implementiranju prigodnih tehničkih i organizacionih sigurnosnih mera, po osnovu organizovane procene rizika, kako bi podatke zaštitila od bilo kakve neovlašćene ili protivzakonske upotrebe i od bilo kakvog slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Čuvaćemo Vaše lične podatke sve dok smo na to pravno obavezani ili dok budemo imali Vašu saglasnost. Međutim, u bilo kom momentu možete zahtevati pristup Vašim ličnim podacima ili brisanje ličnih podataka (osim ako mi nemamo obavezu da nastavimo sa obradom takvih ličnih podataka).

PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI

Povlačenje saglasnosti

Ukoliko želite da ograničite komunikaciju sa firmom Ecomex doo na određene kanale komunikacije, ili za sve kanale komunikacije, to možete uraditi u bilo kom momentu tako što ćete nas pozvati ili nam poslati e-mail.

Možete se i sami ispisati iz e-mail komunikacije sa nama, tako što ćete kliknuti na link za odjavu koji se nalazi u zaglavlju ili pri dnu svakog promotivnog e-maila.

Takođe nam možete pisati i na ovu e-mail adresu: shop@ecomex.rs

Možete nas čak i pozvati telefonom, kako biste se odjavili.

Na ovaj način ćete se isključiti iz dobijanja naših e-mailova i/ili komunikacije putem drugih kanala: SMS, štampanih materijala. Mi ćemo se potruditi što pre da povučemo Vašu saglasnost. Usled specifičnosti poslovnog procesa i tehničkih ograničenja, moguće je da u okviru od 15 dana od dana Vaše odjave, još uvek dobijate e-mailove sa marketinškim ponudama i drugim sadržajem od strane Ecomex doo (u slučaju da je e-mail već poslat ili da je u fazi slanja). Unapred se izvinjavamo i molimo Vas za razumevanje.

Pristup, brisanje i ispravka ličnih podataka

Ukoliko imate registrovan nalog, određene lične podatke o sebi možete proveriti, ukoliko ste registrovani. Međutim, za pristup svim ličnim podacima molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila na shop@ecomex.rs, a mi ćemo Vam poslati kopiju svih ličnih podataka koje obrađujemo vezano za Vas. Takvi lični podaci će biti predati u računarski-razumljivoj formi, koja se može dostaviti i trećim stranama na Vaš zahtev.

U bilo kom trenutku takođe možete zahtevati ispravku Vaših ličnih podataka ili brisanje ličnih podataka slanjem e-maila na shop@ecomex.rs

 

RUKOVODILAC PODATAKA

Kako biste postavljali pitanja, zahteve za lične podatke, ostvarili svoja prava vezana za lične podatke možete nas kontaktirati na emejl adresu: shop@ecomex.rs ili nam pišite na adresu ECOMEX doo, Kumodraška 265a, Beograd, Srbija.

Takođe, možete kontaktirati našu osobu za zaštitu ličnih podataka putem e-pošte: shop@ecomex.rs ili na adresu ECOMEX doo, Kumodraška 265a, Beograd, Srbija.